CHERNYAVSKAYA, S. A.; BASHIROVICH UGURCHIEV, O.; RAFAELOVNA AVANESOVA, R.; SHAKHIDOVICH DOVTAEV, S.-A.; AMIRKHANOVNA KUSHKHOVA, B. Priorities for the formation of an indicative base for educational methods of sustainable development of industrial enterprises. Universidad y Sociedad, v. 12, n. 6, p. 182-186, 3 dez. 2020.